.:   :.

 
 

شکر.

با بارونه امروز و وجوده چاله های نا مرئی در شبه پر آبه پياده رو ها کفشه کتونيم تميزه تميیز

شد.

شکر ای خدا.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog