.:   :.

 
 

طبقه معمول يک ايدهء توپ داشتم اما اين پرشين بلاگ راهم نمی داد.

همش اين استعداد و تواناييهای من رو ناديده می گيرن!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog