.:   :.

 
 

دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟

 

به توی احمق که اصن مربوط نی.امروز با دوستم بيرون بودم.عالی بود.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog