.:   :.

 
 

امروز يک نفر تو وزارت علوم در پی اينکه ۱۲۰۰۰ نفر دانشجوی دکتری در ايران وجود دارد گفت:

همان طور که جشن خود کفايی گندم گرفتيم جشن خود کفايی علم نيز خواهيم گرفت!!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog