.:   :.

 
 

ديروز تو ميدون ونک  رديف های بلندی از مردم منتظر تاکسی درست شده بود.تو  اين

هيرو وير يه ماشين ۴ نفره شده بود که رئيس خط برگشت و گفت :نه آقا شما نه!!بعد

گفت:يه استخونی بياد سوار شه!!!!!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog