.:   :.

 
 

آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت
وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت
آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای
وان نفسی که بيخودی پيل شکار آيدت
............
جملهء بی قراريت از طلب قرار توست
طالب بی قرار شو تا که قرار آيدت
............
جملهء بی مرادیت از طلب مراد توست
ور نه همه مراد ها همچو نثار آیدت
عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی
تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog