.:   :.

 
 

ديدين تو اين کلاس زبانای بيرون معلما هميشه يه سری کلمهء قلمبه سلمبه بلدنو هر چن وقت يه بار اونا رو به کار ميبرن؟ آقای پارسی ميگه اونا اين کارو ميکنن تا به خودشون اساسی حال بدن.ها ها ها من يه چيزايی بلدم که شما نمی دونين. بچه هم اساسی می ره تو خودشو حالش گرفته ميشه.
به نظرم همه چيز بين ماها اين طوريه.من حال تو رو ميگيرم تا حالم خوب بشه .هيی ببين بچه من خيلی چيزا بلدم که تو اصن نمی دونی اونا چين.بچهه اين طوری ميشهو من اين طوری.بچهه که کم آورده ميره سراغ يکی ديگه و تلافی می کنه. 
 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog