.:   :.

 
 

يک:

- ميشه اين قدر با اون ناخونهايی که جا به جا لاکشون ريخته صورته چربتو نخارونی؟

--هر وقت گفت دوستت دارم تو عکس العمل عاطفی نشون دادی .

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog