.:   :.

 
 

وقتی یه خميازه کشيد و رديف دندونای طلاشو به علاوهء زبون کوچيکهء خال کوبی

شدشو به نمايش گذاشت...

دخترک همون حسه اون تبليغ رو داشت که يه آهو از ترس يه شير به بيمهء دانا(حالا هر

بيمه ای) پناه يرد .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog