.:   :.

 
 

می خوام اين قدر بهت توجه کنم که موقع تف بالا آوردن زير پوست انگشتاتم عشق به

 من باشه.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog