.:   :.

 
 

عموی بزرگ خانوادشون اعتقاد داشت :

زن ..خدای دومه شوهرش است .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog