.:   :.

 
 

اگر اين شهر جنون زده اجازه بده ... خيلی دوست دارم زندگی کنم.

يکی می تونه به من بگه چی شده که ديگه نمی شه تو تهران راحت بود؟

چرا مردمی که پيکان دارن و به شغل شريف مسافر کــــــــــُشی مشغولند با کمی 

برف و بارون و حتی روزهای بعد تر از آن که زمين ها خشک شدند بلکه ترک هم

برداشتند خصلتهای ناب انسان دوستيشون گل می کنه و با مردم توی خيابون اين قدر

دوستی ميکنن؟

چرا اصلاْ مردم تهران (ايران؟؟) اين قدر به هم لطف دارن؟ بابا من جنبه ندارم...پس

 فردا می رم تو خيابونا لپ همرو می کشما!!

آخه چرا؟؟ مگه ۲۰۰۰ تومن قابلی داره که اين راننده های مهربون بی منت از مردم

می گيرن تا از ونک برسوننشون تجريش؟؟؟!!!

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog