.:   :.

 
 

همينه... بذار قل بزنه بجوشه بياد بالا....... بايد تا حداقل ۱ سال شب و روز بدون

وقفه قل بزنه تا قوام بياد .  

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog