.:   :.

 
 

وقتی داره از لاين مقابل می آد و بدون اينکه هيچ خطری جلوش باشه مرتب چراغ بده و

با انگشت اشارش يک سری دايره های فرضی رو در هوا ترسيم کنه..........اين

يعنی؟؟؟؟؟..................... بپا دادشه من که جلوتر پليسه!

 

ما شاهکاريم .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog