.:   :.

 
 

اين هيچ ربطی به گفتگوی اديانو گفتگوی ملت ها و اينا نداره.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog