.:   :.

 
 

وقتی تصوراتتو در بارهء احمق بودن من شکل می دی .... نوار های استوانه ای شکلی

 که تشکيل شده از مارپيچ های تو درتوی بد رنگی که بوی فاسد شده ميدن ‌‌‌‌ از کناره

های چشمات مثل قی می آن بيرون ...دوست من .

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog