.:   :.

 
 

صحبت افسردگی شد به من گفت می خواهم سبک بزنم...

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog