.:   :.

 
 

تعطيلی حتی اگر يک روز جمعه باشه بعد روزهای هيز و پر از حضور های چرب افراد می

چسبد!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog