.:   :.

 
 

من عاشق  لحظه ای هستم که تو فکر کنی داری منو عاشق خودت می کنی .

من عاشق لحظه ای هستم که تو باور می کنی من باورت کردم .

فکر کنم تو هم عاشق لحظه ای هستی که فکر می کنی من فکرتو خوندم .

 

سه شنبه۱۳ارديبهشت .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog