.:   :.

 
 

کرکو پر جمع می کنيم اساسی.
دست اين ملت شهيد پرور هميشه در صحنهء مشت زن تو دهن و حادثه ساز درد نکنه.
چنان کرکو پر اين اصلاح طلبا و سايرين نخ سوزن نخ سوزن اين آمريکای لکاته رو ريخت که عمرا عمرا اين جماعت بی آبرو شده سالها احتياج به سلمونی نداره.
آخخخ که خيطی می خريم اساسی.
ای دست همه درد نکنه.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog