.:   :.

 
 

تفاوت  با تاکسی انقلاب تجريش نيم ساعته ... خيلی بيشتر از تهران پاريس شش

ساعتست  با هواپيما  .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog