.:   :.

 
 

وقتيه که آب رفته باشه تو دماغتون   برای چند ثانبه همه چيز تباه و تيره است .

(دوستان ناباور امتحان کنند کاملاْ مجاناْ  .)

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog