.: بابا ليسانسه. :.

 
 

امروز درست ۳ هفتست که من آدم ليسانسهء مملکت شناخته می شم.واقعا احساس خوبيه واقعا.يه کی ما رو بگيره.

آيدا مال تو هم شد يه ماه.احتمالا تو احساسات غليظتری داری.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog