.:   :.

 
 

در بی شخصيتی شما که از خدا چه پنهان؟؟

مواظب خودت باش اما و منتظرم .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog