.:   :.

 
 

درست همين جاست

وسطٍ وسط کلم

وقتی کاری بهش ندارم صاف جلوی چشممه ..زنده و روشن

اما نمياد ..رو سطح نمی آد .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog