.:   :.

 
 

فشار بغض تو گلوته و داری بالا مياری؟

معدت هم داره می سوزه؟

برای دومی راه حل دارم ..برو غذا رو بخور .. اوليش اما ... می دونم فقدان يک امر ...

حالا هر چی داری.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog