.:   :.

 
 

 ۱- بعد اين همه سال هنوز من رو نمی فهمی ... اصلاْ نفهميدی دارم از غصه چروک می شم.

۲- بعد اين همه سال برات اون قدر ها هم که می گی مهم نيستم .

۳- تنهاييه پر هياهوی من !

گفتی اسم نويسندش کی بود؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog