.:   :.

 
 

يک اتفاق خوب افتاد ... مثل پيدا شدن ماه تو روز .

( وام گرفتن که خطا نيست )

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog