.:   :.

 
 

من  تار عنکبوتم که تو مثل شبنم روش نشستی .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog