.: آنی هيل. :.

 
 

يه مرده می ره پيش يه روانپزشک و می گه آقای دکتر برادر من ديوونست.دکتر می گه چرا؟می گه چون فکر می کنه که يه مرغه.دکتر می گه خوب ببريدش به تيمارستان.مرده جواب می ده:نمی تونيم چون به تخم مرغاش احتياج داريم.
............
وودی آلن می گه..روابط مردو زن از اون روابط خسته کننده و عذاب آور برای هر دو طرفه اما چه کنيم که به تخم مرغاش احتياج داريم!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog