.:   :.

 
 

مثل رهاييِ يک گل خار تو بادِ شديدِ آخرِ اسفند ماه ... تو ابرهايی که به زمين نزديک

شده اند و به طرف کوه خاکستری ـ بنفش کمی دورتر ... 

 

تو هم باش گرچه من نمی گم .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog