.:   :.

 
 

گويند که زبان از وصف آنچه تجربه نکره قاصر است حال اين ماهيچه ای که گويا در دهان

اين حقير سکنا گزيده نه از بی تجربگی که از بی تابی قاصر است .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog