.:   :.

 
 

وقتی داشت به پيچ و خم های نارنجی تهران نگاه می کرد ... به تو گوش می داد ..

اما ......

می خوام بگم ترسيد که بشه شعار ..هيچی نگفت .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog