.:   :.

 
 

خب ديگه وقتشه

راستش وقته خيلی چيزاست

وقته من و دنيای من ..اينکه چی بوده و حالا چی می شه ..

حالا ماهی جونم اين يه نموره طولانيه !

وقته تغييره ... اصلاْ وقت آزمايشه ... اما نه از نوع آزمون و خطا ..همين که بقيه

مشغولند کافيه ... ما بريم نون بخوريم که خربزه آبه .

می گفتم  بايد گفت به من چه ... هنوز هم ميگم ...

 

 

اما رويا هايی هستند با چشمان باز .

 

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog