.:   :.

 
 

می دونيد... راستش وقتی داره فکر می کنه ساکت می شه .آمم منظورم اينه که خب

خيلی ها ممکنه ساکت باشند موقع فکر کردن ... وقتی داره فکر می کنه دستشو می

بره لای موهاشو بهشون نگاه می کنه ....

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog