.:   :.

 
 

اون کرگدن رو که کسی يادش نيست شدم دوباره ... من نياز به نوازش يک پشه دارم .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog