.:   :.

 
 

چرا ؟

خوابهايت از خودت مهربان تَر تَرند ؟

و

وقتش اکنون است؟

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog