.:   :.

 
 

قصد تحديد ندارم اما زيادی حضور داشت و سوخت يا حداقل اينکه من فکر می کنم

 سوخت .

پ.ن : بحث حوصله نيست!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog