.:   :.

 
 

مثل چيدن پشم می مونه از يه گوسفند پر مو

قيچی ياد گوسفند می افتد .....

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog