.: لعنت. :.

 
 

۱-نمی دونم لعنت کردن جزء نفرين کردنه يا نه.چون من هنوز مقداری مذهب در خونم

 دارم.حالا تعريف اين مذهب چيه ديگه به خودم مربوطه.ولی قصد لعنت کردنهای بسيار

 دارم.

۲-اول اين پرشين بلاک حمال که هر چی ديروز نوشته بودمو بلعید.و نمی دونم اين يکی

 را چه بلايی بر سرش می آورد.

۳-به خودم که افکار ميهن دوستی و از اين خزعبلات لجن در ماله هرزه را داشتم.ديروز

اين راديوی به نسبت متعفن BBC با مردم دربارهء خريد شب عيدحرف می زد.يه مرده

 اومد گفت

 اين مملکت همه چيزش خوبه و همه چيزشو می شه تحمل کرد به جز اقتصادش.تا

شکر بخوره اون کسی که اصولا نگران مردم بد بخت ايرانه.

۴-اين جمعيت سبز ايران هم معلوم نيست کجا تشريف داره.باغ تقاطع انتهای آجودانيه

 و اقدسيه پاک شد و از بين رفت.مردم اظهار شادی می کنن که خيابونا دارن گشاد

می شن!همچنان شکر بفر ماييد.

۵-لعنت به هرچی طبع رومانتيکو طبع رئا ليسته.

۶-لعنت به من که به خاطر تو(به علت توهينهای مداوم چه از طرف خودم و چه از طرف

ديگر دوستان از دادن فحش بهت جلوگيری می کنم)سرم درد می گيره.

۷-لعنت به اينکه تو فکر می کنی احمقی.می آی به من می گی.آخه ديوونه کی

تعريف کرده آدما از کجا احمق می شن.

۸-تمام.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog