.:   :.

 
 

بعله جناب! خدمتتون عرض می فرمودم که اصولاْ در حالتی که کوهها سپيدند و درختان

 زرد وجاده ها بنفش ... حيفه کلبه ای که نديدم را ترک کنم!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog