.:   :.

 
 

چتر . احتمالاْ کمی مايه تبخير شدهء گوجه سبز .

 مشغول باشيد تا دوباره وقت بياد .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog