.:   :.

 
 

به سپيديه گندمزار هنگام طلوع ماه

رنگ ابهام است  مه گرفتگيه گندم زار هنگام طلوع ماه

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog