.: معاشران گره از زلف يار باز کنيد شبی خوشست بدين قصه اش دراز کنيد :.

 
 

يک بوسه کوچولو دو تا.

دو هزار و چهارصد تومن.

می ارزه!نه؟؟؟؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog