.:   :.

 
 

من موفق شدم.مارگريتا و سروش خيلی عزيز.

ولی تایپش سخته مثل سگ و من ميخوام شوخی کنم.

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog