.:   :.

 
 

اين کهنه حصار چوبی به رنگ فولاد درآمده ديگر توان ايستادن در برابر طوفانهای يخ زدهء

شمالی را ندارد.باور کن.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog