.:   :.

 
 

من بحث اين نيست ..نه نه نه

من بحثه مشغوليت روحی روانی ذهنی مغزی ( اگه باشه سر جاشه)

من بحث اينه که بر می گردم... تا اول تير

من بحث فقط برای بلانش

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog