.:   :.

 
 

از این دشت پی کاشانه ای روم با می دونین.... تو این جور موارد کلمه ی چتر یا چمدونی از

خاطرات رو می یارن همیشه...

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog