.:   :.

 
 

بدون عنوان

دلگرفتگی يک نی خيزران تو طرح يک پارچه ی ترکمن

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog