.:   :.

 
 

علی کوچیکه می دونی که من رقیق القلبم حتی اگه سرچشمه ذوقم به خوابه شیش ماهه

رفته باشه!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog